GEM CAR ASIA >>
DRIVING FOR ECONOMY

การใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและการประหยัดพลังงาน

เมื่อ เราศึกษาอย่างลึกซึ้งแล้วพบว่า เมื่อเอาข้อมูลสัดส่วนมาเปรียบเทียบคำนวณเป็นตัวเลขถึงประสิทธิภาพในการ ประหยัดพลังงานในการผลิตและการบริโภคแล้วมีดังนี้

 

รถพาหนะทั่วไป

ยานพาหนะไฟฟ้า

 

สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง / 100 กม.

เปรียบเทียบกับพลังงานไฟฟ้า

สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า

รถยนต์

8.5 ลิตร น้ำมันเบนซิน

909  ชั่วโมงวัตต์ / กม.

488 ชั่วโมงวัตต์ / กม.

รถตู้

12 ลิตร น้ำมันเบนซิน

1,238 ชั่งโมงวัตต์ / กม.

600 ชั่งโมงวัตต์ / กม.

รถยนต์ขนาดเล็ก

16 ลิตร น้ำมันดีเซล

1,910 ชั่งโมงวัตต์ / กม

1,000 ชั่งโมงวัตต์ / กม.

ตารางที่ 1:  ค่าเฉลี่ยนการสิ้นเปลืองพลังงานของรถยนต์ทั่วไปกับรถพลังงานไฟฟ้า

จาก ตัวเลขแสดง รถยนต์ทั่วไป,รถตู้ และรถเล็ก พลังงานหลักที่จำเป็นในการใช้เผาไหม้ภายในคิดเป็น 54%, 47%, และ 52% ตามลำดับ ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ารถพลังงานไฟฟ้าใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มากว่า

เมื่อมาคำนวณเป็นตัวเลข เป็นค่าเฉลี่ย 10,000 กม/ปี ซึ่งเป็นตัวเลขมาตรฐานสำหรับยานพาหนะในเมือง พลังงานที่เราสมารถประหยัดได้ใช้พลังงานรถไฟฟ้ามาทดแทนรถยนต์ทั่วไปซึ่งใช้ น้ำมัน

 

พลังงานที่ประหยัด (กิโลวัตต์ชั่วโมง) / คันต่อปี

พลังงานที่ประหยัดเมื่อคำนวณ

มาเป็นปริมาณน้ำมัน /  คันต่อปี

รถยนต์

4,210

438

รถตู้

6,380

709

รถยนต์ขนาดเล็ก

9,100

84

ตารางที่2 : พลังงานและน้ำมันที่ประหยัดจากการใช้รถพลังงานไฟฟ้า

เมื่อ การเบรคโดยการจ่ายพลังงานคืนเกิดขึ้น พลังงานจลน์ที่เกิดขึ้นสามารถดึงกลับมาแล้วส่งไปยังแบตเตอรี่ซึ่งเป็นการ ประหยัดได้ถึงประมาณ 10%