GEM CAR ASIA >>
JOBS

ร่วมงานกับเรา

บริษัท เจมคาร์ เอเชีย จำกัด ผู้นำด้านรถพลังงานไฟฟ้าและพลังงานทดแทน ผลิตภัณฑ์ของเรารวมถึง รถไฟฟ้าอเนกประสงค์ รถกอล์ฟไฟฟ้า บริการซ่อมบำรุงรักษา จำหน่ายอะไหล่รถไฟฟ้ารวมถึงแบตเตอรี่ทุกชนิด
ในขณะที่ตลาดนั้นมีการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีการ เรากำลังขยายทีมงานจองเราและกำลังหาคนที่มีแรงจูงใจและมีความรักเกี่ยวกับยานพหนะและเทคโนโลยีในการเข้าร่วมงานกับเรา พร้อมโอกาสในการความก้าวหน้าและค่าตอบแทนที่คุ้มค่า

เลขานุการ
รับผิดชอบงานด้านเลขานุการ
คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • ประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อม 3 ปีขึ้นไป
 • มีความกระตือรือร้น มีความตั้งใจ และความรับผิดชอบ


กราฟฟิค ดีไซน์
คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถรับผิดชอบจัดการงานที่ได้รับมอบหมายได้ตางตามเวลา งบประมาณและตาราง
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบโฆษณา ตัดต่อรูปภาพ และสื่อโปรโมชั่นต่างๆ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้ดี


เจ้าหน้าที่ออกแบบรถ / ยานพาหนะ
คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีด้านการการออกแบบยานพหานะ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถออกแบบโดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, Illustrator, Corel Draw
 • สามารถใช้โปรแกรมออกแบบ 3 มิตื เช่น Rhino, Alias, UG หรือ CATIA
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้
 • มีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวกับ / ยื่นแฟ้มผลงานเกี่ยวกับการออกแบบ


เจ้าหน้าที่ธุรการ
คุณสมบัติ

 • อนุปริญญาหรือสูงกว่า
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรม Microsolf office
 • มีความรับผิดชอบสูง

 

เจ้าหน้าที่การตลาด
ดูแลรับผิดชอบฝ่ายการตลาด วางแผนการตลาดและประเมินผล
คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร และการนำเสนอ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบขับขี่
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • มีความกระตือรือร้น มีความตั้งใจ และความรับผิดชอบ

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
รับผิดชอบงานการนำเสนอสินค้า การตลาด และขาย
คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ มีรถยนต์ส่วนตัวและใบขับขี่
 • มีความกระตือรือร้น มีความตั้งใจ และความรับผิดชอบ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร และการนำเสนอ

 

ผู้จัดการฝ่ายขาย
รายละเอียดงาน

 • รายงานผลต่อกรรมการผู้จัดการ
 • วางแผนการขายและกลยุทธ์ภายใต้เป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดการ ควบคุมและพัฒนาการขายและกิจกรรมการขายโดยรวม
 • ดูแลควบคุมรายจ่ายฝ่ายขาย ผลกำไรและขาดทุน
 • สร้างยอดขายโดยจัดการฝึกอบรมและสร้างแรงจูงใจผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ของเรา  และจัดส่งบุคคลากรและประสานงานกับทีมงานบริการ
 • นำฝ่ายขายสู่การพัฒนากลยุทธ์การขาย การฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ ดูแลกิจกรรมการขายทั้งหมดและกำหนดราคาเพื่อให้มั่นใจว่าการขายสินค้าและการบริการจะดำเนินการได้มาตรฐานคุณภาพอย่างเข้มงวด
 • เตรียมการ ระยะเวลาการขาย แสดงยอดปริมาณการขายที่มีศักยภาพและพื้นที่ของการขยายตัวฐานลูกค้าที่นำเสนอ

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี ในการติดต่อสื่อสาร
 • มีประสบการณ์การขายที่ประสบความสำเร็จของประสบการณ์ที่ผ่านมา
 • มีความชำนาญด้านการเพิ่มยอดขายอย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความสามารถในการสาธิต ฝึกอบรม และกระตุ้นฝ่ายขายทำให้งานอย่างมืออาชีพ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้และมีใบขับขี่
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ที่ดี
 • มีความกระตือรือรนรับผิดชอบต่อตนเองและ สามารถจัดการโครงการที่หลากหลายภายใต้ภาวะความกดดันได้
 • มีความเป็นผู้นำแลสร้างแรงจูงใจ

 

ผู้จัดการฝ่ายบริการ
รับผิดชอบในการเป็นผู้นำทีมงานบริการการวางแผนแลดำเนินการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์และคุณภาพบริการโดยรวม
คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาวิศวรกรรมยานยนต์, ไฟฟ้า, หรือวิศวกรรมเครื่องยนต์
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
 • มีความคิดในแง่บวกและยืดหยุ่นด้วยทัศนคติที่ว่า “เราทำได้” ด้วยการบริการที่ใจกว้าง
 • สามารถสื่อสารได้รับลูกค้าและพนักกงานในทุกระดับ
 • มีความกระตือรือรนรับผิดชอบต่อตนเองและ สามารถจัดการโครงการที่หลากหลายภายใต้ภาวะความกดดันได้
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปในงานที่เกี่ยวข้อง


ผู้จัดการการเงิน และบัญชี
รายละเอียดงาน

 • รายงานผลต่อกรรมการผู้จัดการ
 • รับผิดชอบการจัดการโดยรวมและกำหนดทิศทาง การประสานงานและการประเมินผลของพนักงานในบัญชีและการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ดูแลติดตามงบการเงิน เงินหมุนเวียน และงบประมาณการลงทุน
 • ออกแบบและใช้การควบคุมที่เหมาะสมในพื้นที่ที่เกี่ยวจข้องกับการเงินและการตรวจสอบ เพื่อให้ความมั่นใจว่าเป็นการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกฎระเบียบข้อบังคับของรัฐบาลและนโยบาบขององค์กร
 • จัดตั้งและใช้วิธการต่างๆเพื่อป้องกันความปลอดภัยและความมั่นคงของสินทรัพย์บริษัท รวมถึงเงินสด สินค้า คลังสินค้า และทรัพย์สินถาวร
 • ดูและการจัดเก็บภาษีและกิจกรรมการปฏิบัติตามปกติ และ ad-hoc การวิเคราะห์ด้านการเงิน

คุณสมบัติ

 • อายุ 32 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขา การเงิน บัญชี ,CPA จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีในสาขาการจัดการบัญชีการเงิน
 • มีทักษะการวิเคราะห์ มีการแก้ปัญหาที่ดี และมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี


ผู้จัดการฝ่ายนำเข้าส่งออกสินค้า
รายละเอียด

 • รายงานผลต่อกรรมการผู้จัดการ
 • ดูแลจัดการเรื่องระบบการจัดการคลังสินค้าทั้งในและนอกการจัดการบัญชีไหลวียน
 • รับผิดชอบในการจัดการกระจายการสั่งซื้อ และพัฒนาและจัดการระบบการคลังสินค้า
 • รับผิดชอบกับทีมงานในองค์กรและการจัดการ
 • จัดการระบบการคลังสินค้าโดยรวมของการดำเนินงานในพื้นที่ต่างๆ จากการวางแผนการตรวจสอบ การจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ทำงาน 3-5ปี ด้านจัดซื้อ ระบบการจัดการด้านคลังสินค้า และนำเข้า-ส่งออก
 • มีความรู้ด้านการจัดการการผลิตในการดำเนินธุรกิจ และมีทักษะการเงินขั้นพื้นฐานในการจัดการการสื่อสารและประสานงาน มีความรู้ด้านการควบคุมจัดการคลังสินค้า การจัดการกับผู้จัดจำหน่าย มีการวางแผนและการเจรจาต่อรอง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฟษได้ในระดับดีมาก
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsolf office


หากสนใจร่วมงานกับเราสามารถเข้ามาสมัครได้ด้วยตนเอง หรือเขียนประวัติการทำงาน ประสบการณ์และรูปถ่าย ส่งมาที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
999/2 หมู่ 6  ถ.เทพารักษ์  ต.เทพารักษ์  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 0-2385-1101-5 ต่อ 500
E-mail: [email protected]